Party verhuur

Bij AVE-Twente party verhuur huur je gemakkelijk en snel alle benodigdheden voor een straatfeest, opening, geboorte, jubileum of zomaar een feestje.

Lees meer over party verhuur

 

Video Reportages

Canon Camcorder

Een bijzondere gebeurtenis vast laten leggen, of oude films overzetten van VHS, video8 en 8mm films op DVD of Externe HDD? AVE-Twente regelt het voor u.

Lees meer over video reportages

Elektro service

AVE-Twente - Elektro Service voor service en onderhoud aan uw licht- geluid- en video installaties. Ook repareren wij witgoed, speelautomaten en leveren storingsdiensten.

Lees meer over elektro service

 

Huurvoorwaarden van AVE-Twente - partyverhuur

AVE-Twente -partyverhuur, hierna te noemen AVE-Twente, is onderdeel van AVE-Twente, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 08141664. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op AVE-Twente - partyverhuur.

Bedrijfsnaam: AVE-Twente

Adres: Zonnedauwhof 3, Losser

Telefoonnummer: +31 (0)622425610 (mobiel tarief)

E-mailadres: info@ave-twente

KvK-nummer: 08141664

BTW-identificatienummer: NL095444221B01

 

Algemeen

Alle door u te huren artikelen zijn en blijven eigendom van AVE-Twente. Onderverhuur is niet toegestaan.

1. Aansprakelijkheid

1.1 AVE-Twente is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door AVE-Twente verhuurde apparatuur, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

1.2 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal, toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode.

 

2. Reservering

De te huren producten dienen uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. Wilt u een product op kortere termijn huren, neem dan contact op met 06-22425610. De reservering is definitief zodra de door ons opgestelde offerte is aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als per e-mail geschieden.

 

3. Betaling

U dient het volledige bedrag bij voorkeur voorafgaande aan de overeengekomen huurdatum te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

 

4. Annulering

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot zeven kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaalbedrag te voldoen en in het geval binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

 

5. Prijzen

- De prijzen worden per offerte overeengekomen, of staan vermeld op de website.

- Wanneer de gehuurde producten afgeleverd dienen te worden, wordt de hoogte van het bedrag dat hiervoor in rekening wordt gebracht berekend aan de hand van de afstand. Normaliter rekenen €0,29 per kilometer transport. Voor bepaalde locaties geldt een speciaal tarief. Kijk hiervoor op de pagina "Transport".

- Alle genoemde prijzen op ave-twente.nl zijn inclusief 21% btw., tenzij anders vermeld.

 

6. Schoonmaak van de apparatuur.

- Mocht u geen gebruikmaken van onze dienst "eindschoonmaak" dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren. Mocht de apparatuur niet in dezelfde schone staat verkeren als bij aflevering van de apparatuur, dan worden er €35,00 exclusief 21% btw schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

7. Gemaakte kosten.

- Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet door u is aangegeven, achteraf in rekening.

 

8. Ophalen, afleveren en retourneren

De tijden van het ophalen, afleveren en retourneren van de gehuurde producten, dienen nader te worden bepaald. Indien u ervoor kiest de door u gehuurde producten door ons te laten afleveren, worden deze normaliter na 18.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop u de producten heeft gehuurd afgeleverd. Wanneer de door u gehuurde producten benodigd zijn op een plaats anders dan op de begane grond, dient u gehuurde producten zelf naar de gewenste plaats te vervoeren.

 

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AVE-Twente ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat AVE-Twente gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AVE-Twente kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

10. Toepassing

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.