Privacy statement

AVE Twente hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is AVE Twente
KvK Enschede nummer: 08141664
Gevestigd te Losser, 7581 VH, Zonnedauwhof 3 .

Cookies

De website hanteert handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen. AVE Twente maakt op de website in het kader van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. AVE Twente vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op de website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Op de website worden de volgende cookies geplaatst:

  •  Functionele cookies:
    cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. AVE Twente gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

  • Analytische cookies (geanonimiseerd):
    cookies die het gebruik van de website analyseren, zodat AVE Twente de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website en dienstverlening kan verbeteren. Hiervoor wordt gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers.

Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst Google een cookie via de website. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. AVE Twente heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet een compleet IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgt. AVE Twente de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens:
 
AVE Twente heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;  
Het laatste octet van IP-adressen wordt gecodeerd, in het kader van dataminimalisatie;
De functie 'Gegevens delen' is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
AVE Twente gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies; Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt; Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.

Welke gegevens worden verwerkt

De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die AVE Twente verwerkt vallen onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Gegevens die door gebruikers zijn verstrekt; zoals naam, functie en emailadres. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om afgenomen diensten te kunnen leveren.
  • Afgeleide gegevens; AVE Twente verkrijgt gegevens door het gebruik van de website; zoals, in het netwerk van AVE Twente bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (op regio niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Zie hiervoor verder de uitleg over Analytische cookies (geanonimiseerd).

Doel van verwerking

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren, de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers. Voor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd van AVE Twente , voor het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten of anderszins evenementen waarvoor inschrijving via de website noodzakelijk of gewenst is, dan wel het deelnemen aan online discussies of fora, kunnen uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).

Vastleggen en verwerking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij AVE Twente daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. De gegevens worden voorts niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Naast het functioneel beveiligen van de toegang tot de websites en de hierin opgeslagen informatie worden de websites anderzijds fysiek ontsloten vanuit een Nederlands datacenter om ook fysieke toegang tot de opgeslagen informatie en de websites uit te kunnen sluiten. Het datacenter is ISO27001 gecertificeerd en opgebouwd volgens de TIER III normering. De websites maken gebruik van SSL om communicatie met bezoekers te versleutelen.

Leeftijd

U garandeert AVE Twente dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de website en/of diensten. Door akkoord te gaan met dit privacy statement garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

Inzage & correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal AVE Twente uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal AVE Twente op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet AVE Twente verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging privacy statement

Het kan voorkomen dat het privacy statement van AVE Twente wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met AVE Twente,
via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘privacy’ of ‘cookie’.

Huurvoorwaarden van AVE-Twente - partyverhuur

AVE-Twente -partyverhuur, hierna te noemen AVE-Twente, is onderdeel van AVE-Twente, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 08141664. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op AVE-Twente - partyverhuur.

Bedrijfsnaam: AVE-Twente

Adres: Zonnedauwhof 3, Losser

Telefoonnummer: +31 (0)622425610 (mobiel tarief)

E-mailadres: info@ave-twente

KvK-nummer: 08141664

BTW-identificatienummer: NL095444221B01

 

Algemeen

Alle door u te huren artikelen zijn en blijven eigendom van AVE-Twente. Onderverhuur is niet toegestaan.

1. Aansprakelijkheid

1.1 AVE-Twente is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door AVE-Twente verhuurde apparatuur, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

1.2 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal, toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode.

 

2. Reservering

De te huren producten dienen uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. Wilt u een product op kortere termijn huren, neem dan contact op met 06-22425610. De reservering is definitief zodra de door ons opgestelde offerte is aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als per e-mail geschieden.

 

3. Betaling

U dient het volledige bedrag bij voorkeur voorafgaande aan de overeengekomen huurdatum te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

 

4. Annulering

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot zeven kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaalbedrag te voldoen en in het geval binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

 

5. Prijzen

- De prijzen worden per offerte overeengekomen, of staan vermeld op de website.

- Wanneer de gehuurde producten afgeleverd dienen te worden, wordt de hoogte van het bedrag dat hiervoor in rekening wordt gebracht berekend aan de hand van de afstand. Normaliter rekenen €0,29 per kilometer transport. Voor bepaalde locaties geldt een speciaal tarief. Kijk hiervoor op de pagina "Transport".

- Alle genoemde prijzen op ave-twente.nl zijn inclusief 21% btw., tenzij anders vermeld.

 

6. Schoonmaak van de apparatuur.

- Mocht u geen gebruikmaken van onze dienst "eindschoonmaak" dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren. Mocht de apparatuur niet in dezelfde schone staat verkeren als bij aflevering van de apparatuur, dan worden er €35,00 exclusief 21% btw schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

7. Gemaakte kosten.

- Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet door u is aangegeven, achteraf in rekening.

 

8. Ophalen, afleveren en retourneren

De tijden van het ophalen, afleveren en retourneren van de gehuurde producten, dienen nader te worden bepaald. Indien u ervoor kiest de door u gehuurde producten door ons te laten afleveren, worden deze normaliter na 18.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop u de producten heeft gehuurd afgeleverd. Wanneer de door u gehuurde producten benodigd zijn op een plaats anders dan op de begane grond, dient u gehuurde producten zelf naar de gewenste plaats te vervoeren.

 

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AVE-Twente ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat AVE-Twente gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AVE-Twente kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

10. Toepassing

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Analyse:

Om rapportages te krijgen over het gebruik van onze website gebruiken wij Google Analytics. Deze applicatie maakt gebruik van zogenaamde analytische cookies die uw bezoek geanonimiseerd registreren en analyseren.

 

Derde partijen:

Bovenstaande applicaties worden door derde partijen aangeleverd. Deze kunnen de informatie die ze via de cookies verwerken aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens deze partijen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Gebruik van permanente cookies:

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Gebruik van sessie cookies:

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens:

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Vragen of opmerkingen:

Hebt u nog vragen of opmerkingen over deze cookieverklaring? Dan kunt u via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

De op deze website afgebeelde producten en gegevens, waaronder begrepen doch niet uitsluitend, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij AVE-Twente en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site, noch op enigerlei andere wijze. De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van AVE-Twente behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden producten en diensten.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Ave-Twente.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ave-Twente. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ave-Twente is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ave-Twente.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ave-Twente te mogen claimen of te veronderstellen.

Ave-Twente streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Ave-Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Ave-Twente.nl op deze pagina.